Výčet kurzů:Přihláška k členství v Klubu ekonomů škol pro školní rok 2018/19

Vážení přátelé, 
Klub ekonomů škol,o.s. byl založen v roce 1996 v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

Členství v Klubu je určeno nejen ekonomům a ředitelům škol, ale i všem, kteří mají zájem lépe zvládnout problematiku hospodaření a účetnictví škol a školských zařízení a stále aktualizovat a prohlubovat své profesní vědomosti. 

Prostřednictvím této organizace jsou členové Klubu ekonomů škol,o.s. pravidelně informováni o změnách, či úpravách předpisů a vyhlášek týkajících se ekonomického řízení a hospodaření škol a školských zařízení prostřednictvím kurzů, seminářů, studijních materiálů a v neposlední řadě v rámci setkávání členů Klubu ekonomů škol,o.s. za účelem výměny zkušeností pod vedením profesionálů, či spolutvůrců předpisů samotných. Díky individuálnímu přístupu lektorů mohou získat praktické rady začátečníci i méně zkušení pracovníci.

Členem Klubu ekonomů škol,o.s. se může stát právnická i fyzická osoba zasláním závazné přihlášky. Členství opravňuje a upřednostňuje nositele k účasti na aktivitách pořádaných Klubem ekonomů škol,o.s. se všemi členskými výhodami (v rámci jedné organizace je členský průkaz přenosný). Vstupní členský poplatek pro 1 osobu ve výši 2.600,-- Kč Vám současně nahrazuje roční předplatné kurzů a školení na školní rok 2013/2014, jehož vyúčtování Vám bude zasláno v závěru školního roku. V každém školním roce je nabídka akcí obměňována a řízena aktuální legislativou, změnami a doporučeními, týkajícími se účetnictví škol a školských zařízení. Členství v Klubu ekonomů škol,o.s. přináší také výhodu ředitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům a to ve formě 20%- ní slevy na vzdělávací aktivity pořádané agenturou Comenia Consult Praha.

Po uhrazení výše uvedeného poplatku Vám bude zaslán členský průkaz Klubu ekonomů škol,o.s. s registračním číslem, které budete uvádět na Vašich přihláškách na jednotlivá školení. V závěru školního roku je možné členství vždy prodloužit na další školní rok nebo písemně odstoupit z členství. 

Pokud se rozhodnete vstoupit do Klubu ekonomů škol,o.s., tak se na Vás budeme těšit a využijeme všech svých možností, abychom Vám Vaši náročnou práci usnadnili rychlým předáním nejnovějších informací z oblasti ekonomiky. 

S pozdravem

PhDr. Jitka Šimková 
předsedkyně KEŠ,o.s.
Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 2. 600,- Kč

 

 
DPH v roce 2018 ve školství

v souladu s aktuálností problematiky si Vám dovolujeme nabídnout seminář, ve kterém budete seznámeni s platnými i novelizovanými ustanoveními zákona o DPH, která se dotýkají škol a školských zařízení. Podle aktuální situace budou probrány i dotazy, poslední novinky, judikatura a závěry koordinačních výborů.

Seminář:

„DPH v roce 2018 ve školství“,

proběhne dne 22. října 2018 v Praze (od 9:30 do 14:30 hod.).

Obsah nabízeného semináře je následující:
- Předmět daně a jeho specifika u škol, nová definice obchodního majetku, manka a škody – nová pravidla od r. 2017
- Posuzování obratu
- Povinná registrace a identifikace
- Nejfrekventovanější aktivity (vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti, nově zavedené osvobození dětských skupin od r. 2017)
- Nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí
- Základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně, přeúčtování
- Den povinnosti přiznat daň, nový režim pro zálohy, poukázky/vouchery od r. 2017
- Dotace z veřejnoprávních zdrojů z fondů ES
- Nárok na odpočet a způsoby jeho krácení
- Změna režimu
- Sazby daně a zvláštní režimy ve stavebnictví
- Režim přenesení daňové povinnosti u dalších druhů dodávek
- Nový institut nespolehlivé osoby od r. 2017, ručení za daň v souvislosti s kontrolním hlášením
- Konzultace, diskuse, odpovědi na dotazy

Lektorské zabezpečení daňovou poradkyní (č. osv. 367) paní Olgou Holubovou, členkou Komory daňových poradců ČR a její odborné skupiny pro DPH 
a autorkou mnoha odborných publikací a článků,
je zárukou vysoké odborné úrovně semináře. 

Účastnický poplatek 1.390,-- Kč pro členy KEŠ (1.890,-- Kč pro ostatní) zahrnuje studijní text a bude Vám fakturován na základě závazné přihlášky. Současně Vám budou zaslány podrobné organizační pokyny k semináři.

Věříme, že díky vysoké profesionální úrovni lektorky, bude pro Vás účast na tomto semináři významným pomocníkem při zvládnutí této náročné odborné oblasti ve Vaší práci.Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.390,- Kč

 


  
Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro začínající ekonomy a účetní

na základě Vašich požadavků o školení pro začínající ekonomy a účetní škol a školských zařízení si Vám dovolujeme nabídnout čtyřdenní kurz:

„Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro začínající ekonomy a účetní“,

který se uskuteční v Praze ve dnech 26. září 2018, 24. října 2018, 21. listopadu 2018 a 19. prosince 2018 (vždy ve středu od 9:00 do 14:00 hod.).

Mezi jednotlivými částmi je dán prostor, pro připravení případných dotazů, které na začátku dalšího soustředění budou zodpovězeny.

1. Hospodaření příspěvkových organizací – 26. září 2018
- v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
  ve znění pozdějších předpisů § 53 až 63
- v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 27 až 37b
- zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
- finanční hospodaření příspěvkových organizací
- peněžní fondy příspěvkových organizací 

2. Vedení účetnictví příspěvkových organizací – 24. října 2018
- v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (postavení příspěvkových organizací - některé vybrané účetní
  jednotky, rozsah a způsob vedení účetnictví, účetní metody, účetní závěrka) 
- v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
  předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv,
  závazků a jiných pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v jednotlivých částech účetní závěrky včetně položek knihy podrozvahových účtů, směrná 
  účtová osnova, účetní metody)

3. Vedení účetnictví příspěvkových organizací – 21. listopadu 2018
- v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního
  systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění
  pozdějších předpisů
- v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (průkaznost, předmět inventarizace,
  inventurní soupisy)
- v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 
  (podklady pro schvalování účetní závěrky)

4. České účetní standardy pro příspěvkové organizace – 19. prosince 2018
- český účetní standard č. 701 až č. 710, se zaměřením na postupy účtování u příspěvkových organizací
- vzorové příklady postupů účtování

Lektorské zabezpečení: paní Jaroslavou Svobodovou, je zárukou vysoké úrovně kurzu.

Účastnický poplatek včetně studijních textů činí 3.600,-- Kč pro členy KEŠ (4.100,-- Kč pro ostatní). Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 3.600,- Kč

 


  
Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018

dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který Vás komplexně připraví na provedení inventarizace, jejíž správná realizace je nutným předpokladem pro provedení řádné účetní závěrky. Nabízený seminář:

„Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018“,

je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek 
a proběhne dne 31. října 2018 v Praze (od 9:30 do 14:30 hod.).

Program semináře:
- Výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků
        - Požadavky na průkaznost účetnictví
        - Oceňování majetku a závazků
        - Inventarizace majetku a závazků
- Výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
  pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
        - Obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)
        - Obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce
- Výklad ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na pojmy (např. prvotná inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura, inventarizační činnosti, plán inventur, inventarizační položka a její části), konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti
        - Příprava inventarizace, inventarizační komise a ústřední inventarizační komise, plán inventur, provedení fyzické inventury, provedení dokladové inventury,
          inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
        - Vnitřní směrnice o inventarizaci
        - Inventarizační písemnosti – inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti, příloha
          inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, příloha zjednodušeného inventurního soupisu, seznam a popis
          inventarizačních identifikátorů

        - Inventarizace vybraného majetku
        - Výsledky inventarizace, inventurní závěr, inventarizační zpráva, zúčtovatelný rozdíl
- Postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů 
  platných pro účetní období 2018

       - Odpovědi na dotazy, diskuse

Lektorské zabezpečení: paní Jaroslavou Svobodovou, je zárukou vysoké úrovně semináře. 

Účastnický poplatek 1.000,-- Kč pro členy KEŠ (1.500,-- Kč pro ostatní) Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky. Podrobné organizační pokyny obdržíte poštou současně s fakturou k úhradě účastnického poplatku.
Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.000,- Kč  
Leadership, řízení a vedení lidí na školách

na základě Vašeho zájmu o školení, které je určené pro řídící pracovníky škol a školských zařízení, jsme pro Vás připravili přednášku:

Leadership, řízení a vedení lidí na školách“.

Cílem školení je zefektivnit způsoby práce s podřízenými na školách, pracovat s jejich motivací, postoji. Zkvalitnit vlastí přístup a tím udržet a rozvíjet svoje podřízené.

Školení proběhne dne 7. listopadu 2018 v Praze (od 9:30 do 17:30 hod.).

Program školení:
- Podstata leadershipu
      - Moc, vliv a prestiž
      - Formální a neformální autorita
      - Osobnostní předpoklady a kompetence
- Styly řízení a optimalizace vlastního řídícího stylu
      - Manažerské styly a školy
      - Autodiagnostika vlastního řídícího stylu
      - Výhody a nevýhody jednotlivých stylů řízení, jejich efektivita
      - Volba stylu vedení dle situace a pro jednotlivé členy týmu
- Efektivní způsoby vedení
      - Osobnostní systém
      - Situační vedení
      - Transformační vedení
      - Transakční vedení
- Situační vedení
      - Pohled na zralost zaměstnance
      - Styly v návaznosti na zralost a předpoklady zaměstnance ve vztahu k danému úkolu
      - Koučování jako styl vedení v rámci situačního vedení
- Autorita teamleadera
      - Jak vidím sám sebe a svoji autoritu mezi podřízenými
      - Přirozená autorita a její budování v praxi
      - Autorita versus loajalita a sounáležitost se školou

Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z konkrétního prostředí, týmové a individuální projekty, cvičení, zpětná vazba, rozbor best a worst practice, facilitované diskuse a brainstormingy, hraní rolí v modelových situacích + trénink se zpětnou vazbou, diagnostika, řešení případových studií, didaktická hra, workshop.

Lektorské zabezpečení: panem Mgr. Martinem Vachalem, je zárukou vysoké úrovně školení. Z důvodu rozsáhlé odbornosti lektora školení přikládáme vizitku jako přílohu k této nabídce. 

Účastnický poplatek celodenního školení včetně oběda 2.150,-- Kč pro členy KEŠ (2.350,-- Kč pro ostatní) Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky. Podrobné organizační pokyny obdržíte poštou současně s fakturou k úhradě účastnického poplatku.

Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 2.150,- Kč  
Řídící kontrola ve veřejné správě

na základě Vašich požadavků jsme pro Vás připravili seminář zaměřený na problematiku právní úpravy a postupy zjišťování, zda jsou Vaše finanční operace v souladu s právními předpisy. Je nám potěšením, že Vám v rámci této akce můžeme představit paní Petronilu Gleichovou - kontrolorku a metodičku s dlouholetou praxí ve veřejné správě se zaměřením na školy a školská zařízení a nabídnout seminář:

Řídící kontrola ve veřejné správě“.

Seminář se uskuteční dne 15. listopadu 2018 v Praze od 9:30 hod. a je určen účetním škol a školských zařízení - příspěvkových organizací a jejich zřizovatelům. Ukončení se předpokládá do 14:30 hod.

Rámcový obsah semináře:
I. Právní úprava
      - Zákony
      - Vyhlášky
      - Metodická doporučení
II. Kontrolní systém v příspěvkových organizacích
      - Vymezení finanční kontroly
      - Organizační zabezpečení vnitřního kontrolního systému
      - Schvalovací postupy
      - Metody řídící kontroly
      - Dokumentace provádění řídící kontroly
III. Analýza rizik
      - Co je riziko
      - Analýza rizik
      - Přehled rizikových míst
IV. Interní směrnice
      - Metoda tvorby řídících aktů

Účastnický poplatek 1.250,-- Kč pro členy KEŠ (1.550,-- Kč pro ostatní) Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky. 

Lektorské zabezpečení paní Petronilou Gleichovou, která od roku 2002 vykonává veřejnoprávní kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, je zárukou vysoké odbornosti přednášky. 
Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.250,- Kč  
Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z a připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2019

letos, obdobně jako v uplynulých letech, Vás v závěru kalendářního roku čeká nesnadná práce spojená s provedením účetní závěrky a v souvislosti s tím si dovolujeme pozvat ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky škol a školských zařízení na seminář:

„Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z a připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2019“,

který se uskuteční dne 28. listopadu 2018 v Praze (od 9:30 hod. do 14:30 hod.).

Rámcový program:
- Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení účetnictví,
  průkazný účetní záznam, účetní metody včetně oceňování a odpisování majetku, inventarizace majetku a závazků, řádná účetní závěrka)
- Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2018
- České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2018
- Postup prací účetní uzávěrky - výklad souvisejících postupů účtování
- Časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků
- Vypořádání inventarizačních rozdílů
- Zjišťování výsledku hospodaření
- Konečný účet rozvažný
- Sestavení účetní závěrky 
- Informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2019
      - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané 
        účetní jednotky 
      - Vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech 
      - Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
České účetní standardy účinné od 1. 1. 2019 včetně postupů účtování

Lektorské zabezpečení: paní Jaroslavou Svobodovou, je zárukou vysoké úrovně semináře. 

Účastnický poplatek 1.100,-- Kč pro členy KEŠ (1.600,-- Kč pro ostatní) Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky. Podrobné organizační pokyny obdržíte poštou současně s fakturou k úhradě účastnického poplatku.Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.100,- Kč 
Novela zákona o DPH 2019 – neziskové subjekty

v souladu s aktuálností problematiky si Vám dovolujeme nabídnout seminář, kde posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, zejména s ustanoveními, která se týkají neziskových a veřejnoprávních subjektů. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Seminář:

Novela zákona o DPH 2019 – neziskové subjekty“,

proběhne dne 13. února 2019 v Praze (od 9:30 do 14:30 hod.).

Obsah nabízeného semináře je následující:
      - Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
      - Sledování obratu
      - Osoby povinné k dani – nové vymezení
      - Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
      - Poukazy – nová pravidla
      - Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
      - Nový výpočet daně, zaokrouhlování
      - Směna, platby virtuální měnou
      - Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
      - Osvobození bez nároku na odpočet
      - Korekce odpočtu a změna režimu nově
      - Režim přenesení daňové povinnosti
      - Časový posun
      - Konzultace, odpovědi na dotazy

Lektorské zabezpečení daňovou poradkyní (č. osv. 367) paní Olgou Holubovou, členkou Komory daňových poradců ČR a její odborné skupiny pro DPH 
a autorkou mnoha odborných publikací a článků
, je zárukou vysoké odborné úrovně semináře. 

Účastnický poplatek 1.390,-- Kč pro členy KEŠ (1.890,-- Kč pro ostatní) zahrnuje studijní text a bude Vám fakturován na základě závazné přihlášky. Současně Vám budou zaslány podrobné organizační pokyny k semináři.

Věříme, že díky vysoké profesionální úrovni lektorky, bude pro Vás účast na tomto semináři významným pomocníkem při zvládnutí této náročné odborné oblasti ve Vaší práci.
Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.390,- Kč